Overslaan en naar de inhoud gaan
18 november 2020

Update COVID-19 en de zakenreisverzekering

Corona en de zakenreis

De uitbraak en verspreiding van het coronavirus (CovidD-19) beheerst wereldwijd ons leven al ruim acht maanden. De verwachting is dat het coronavirus ons nog zal bezighouden tot ver in 2021.

De pandemie heeft onmiskenbaar gevolgen voor bedrijven die medewerkers en andere personen zakenreizen laten maken. Daarom is het voor bedrijven in de huidige ongekende omstandigheden uiterst belangrijk dat zij een robuust reis risicomanagement  programma voeren.

Waar moet een werkgever op letten?

 • Bedrijven moeten proactief zijn in het opvolgen van overheidsadvies voor alle bestemmingen waarnaar gereisd wordt. 
 • Bedrijven dienen voorafgaand aan een zakenreis de vraag te beantwoorden of de zakenreiziger onverantwoorde medische risico’s loopt als de reis wordt gemaakt.
 • Bedrijven dienen hun werknemers er van te doordringen zich te houden aan alle aanbevolen gedragsregels, waaronder:
  • het houden van sociale afstand en het dragen van mond-/neus maskers;
  • naleving van strenge persoonlijke hygiëne;
  • naleven van  quarantainemaatregelen bij terugkeer van buitenlandse reizen als de regels dat voorschrijven. 
 • Gezien de aanhoudende veranderingen rond Covid-19 dienen bedrijven ook de mogelijkheden tot wijziging of annulering van reisarrangementen goed te onderzoeken. Zo kan een reis worden gewijzigd als de situatie daartoe aanleiding geeft en komt het bedrijf in bepaalde situaties in aanmerking voor vergoeding van de kosten. 

Het indienen van een claim

Als een verzekerde zich onwel voelt tijdens zijn reis, dan dient hij/zij zo snel mogelijk contact op te nemen met de alarmcentrale. De alarmcentrale zal zich inspannen om verzekerde zo goed mogelijk te helpen.

In geval van een reisannulering of -onderbreking dient een verzekerde, voordat een schadeclaim wordt ingediend, in eerste instantie contact op te nemen met zijn reisagent, luchtvaartmaatschappij en/of hotel. Met hen kan afgestemd worden over een terugbetaling van de reissom  of om een alternatieve reisregeling te treffen op basis van bestaande tickets en boekingen.

Schadeclaims kunnen worden ingediend als verzekerde niet in staat is om de kosten op deze voornoemde bedrijven te verhalen. Verzekerde dient originele en gewijzigde reisschema's en andere relevante documenten te overleggen aan Hienfeld om de schade aan te tonen. Van personen die annuleren vanwege een positieve diagnose van Covid-19 of omdat ze ongeschikt zijn om te reizen op basis van medisch advies, ontvangen wij graag schriftelijk bewijs ter onderbouwing van hun claim, zoals een geldige testresultaat van een gecertificeerd Covid-19 testcentrum. 

Richtlijnen voor de reisverzekeringspolis

De volgende informatie dient om verzekeringnemers te helpen begrijpen wat zij kunnen verwachten van hun reisverzekeringspolis. 

De gegeven richtlijnen zijn niet normatief voor elk potentieel schadescenario. Elke claim zal door ons claimteam op z’n eigen merites en in overeenstemming met alle relevante voorwaarden worden beoordeeld. Let op! De uitkomst kan zijn dat er geen dekking is onder de verzekering of dat de kosten gedeeltelijk worden vergoed.

Een verzekeringnemer/verzekerde kan aanspraak maken op een vergoeding van kosten in verband met reisannulering, reisonderbreking of aanpassing van de reis indien: 

 • een verzekerde te ziek was om een reis te beginnen of voort te zetten (met Covid-19 of een andere ziekte);
 • een werknemer werd gecontacteerd door een landelijke ‘track and trace’ service en geadviseerd om zich te isoleren;
 • een temperatuur- of medische controle van een vervoersbedrijf of een grenscontrole die tot gevolg heeft gehad dat de verzekerde niet in staat is geweest om de reis te vervolgen zoals gepland;
 • het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de overheid op de dag dat een reis wordt geannuleerd, aanzienlijk verschilt van het advies dat werd gepubliceerd op het moment dat de reis voor een specifieke bestemming werd geboekt; of 
 • het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de overheid wordt aanzienlijk herzien tijdens een reis die door een werknemer wordt ondernomen op basis vanhet advies dat bij aanvang van de reis van toepassing was. 

Afhankelijk van de van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering bestaat de mogelijkheid dat een claim van verzekeringnemer/verzekerde voor kosten in verband met reisannulering, reisonderbreking of aanpassing van de reis niet gehonoreerd wordt als:

 • een verzekerde ervoor kiest om niet door te gaan met een reis als gevolg van de verplichting om zich bij terugkeer te isoleren in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid;
 • een verzekerde op basis van zijn eigen beoordeling van een verhoogde dreiging van Covid-19 besluit de reis niet voort te zetten;
 • een verzekerde besluit zijn reis niet voort te zetten als er, sinds de datum van boeking van de reis, geen verandering is opgetreden in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat specifiek betrekking heeft op zijn bestemming; of
 • het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de overheid was gericht op alléén strikt noodzakelijke reizen toen verzekerde aan de reis begon. 

Voor meer informatie 

Wij adviseren werkgevers en werknemersregelmatig op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor eventuele wijzigingen te kijken voordat een reis wordt geboekt.

 

Download het artikel

21 mei 2021

Cooperation Group Accident Insurance Nationale Nederlanden and Hienfeld

11 mei 2021

Samenwerking Collectieve Ongevallenverzekeringen Nationale Nederlanden en Hienfeld

8 april 2021

Digitale verzending

30 september 2020

Cyber is een nieuw risico dat we samen moeten oppakken

31 augustus 2020

Loss of License- en Training Expenses verzekeringen