21 januari 2022

Update mobiliteit en reizen in tijden van Corona

(voor Doorlopende Reisverzekeringen)

Toename (zaken)reizen

Wij zien in de tweede helft van 2021 een toename in het aantal buitenlandse (zaken)reizen. De verwachting is dat het aantal reisbewegingen in 2022 verder zal stijgen.

Blijf alert

Bedrijven en particuliere reizigers moeten alert blijven. De outlook voor begin 2022 is een opleving van het virus in welke variant dan ook. Dit kan gepaard gaan met strengere en soms onvoorspelbare toegangsvereisten in verschillende landen en regio's. Denk aan een beperkt beschikbare capaciteit in ziekenhuizen vanwege hospitalisatie door Covid-19 in combinatie met het griepseizoen. Directe hulp bij ongevallen kan dan problematisch zijn. Het maakt grensoverschrijdende reizen tot een uitdaging.

Reisbestemming en overheidsadvies

Als het Ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies heeft afgegeven dienen reizigers, voorafgaand aan een reis, een zorgvuldige afweging te maken over de noodzakelijkheid van de reis in relatie tot veiligheid en gezondheid.

Deze reizen zijn verzekerd* onder de reisverzekering op voorwaarde dat:

  Verzekeringnemer en verzekerde(n) inschat dat de reis noodzakelijk is, en

  Verzekeringnemer en verzekerde(n) kan aantonen dat maatregelen zijn getroffen in het belang van de veiligheid en gezondheid, afgestemd op de redenen die ten grondslag liggen aan het negatief reisadvies.

* Als het reisadvies is ‘niet reizen’ (kleurcode rood) of is gebaseerd op molest, dan is er mogelijk geen dekking van kracht.

Waar moeten verzekeringnemer en verzekerde(n) op letten?

  Verzekeringnemer en verzekerde(n) moeten proactief zijn in het volgen en begrijpen van overheidsadvies voor alle bestemmingen waarnaar gereisd wordt;

  Verzekeringnemer en verzekerde(n) dienen voorafgaand aan een (zaken)reis de vraag te beantwoorden of de (zaken)reiziger onverantwoorde medische risico’s loopt als de reis wordt gemaakt;

  Verzekeringnemer en verzekerde(n) dienen zich te houden aan alle aanbevolen gedragsregels zoals die gelden in het bestemmingsland, waaronder:

   Het houden van sociale afstand en het dragen van mond-/neus maskers;

   Naleving van strenge persoonlijke hygiëne;

   Naleven van quarantainemaatregelen bij aankomst en/of terugkeer van buitenlandse reizen als de regels dat aangeven.

Gezien de aanhoudende veranderingen rond Covid-19 moeten verzekeringnemer en verzekerde(n) ook de mogelijkheden tot wijziging of annulering van reisarrangementen goed onderzoeken.

Medische hulpverlening-/repatriëring

Wij raden de klant aan om in geval van medische hulp en/of medisch noodzakelijke repatriëring contact op te nemen met de alarmcentrale van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar biedt hier dekking. Belt de klant de alarmcentrale van de reisverzekeraar dan wordt ook hulp verleend

Reisannulering of –onderbreking van een (zaken)reis

In geval van een reisannulering of -onderbreking dient een verzekerde, voordat een schadeclaim wordt ingediend, in eerste instantie contact op te nemen met zijn reisagent, luchtvaartmaatschappij en/of hotel. Met hen kan afgestemd worden over een terugbetaling van de reissom of om een alternatieve reisregeling te treffen op basis van bestaande tickets en boekingen.

Schadeclaims kunnen worden ingediend als verzekerde niet in staat is om de kosten op deze voornoemde bedrijven te verhalen. Verzekerde dient originele en gewijzigde reisschema's en andere relevante documenten te overleggen aan Hienfeld om de schade aan te tonen.

Van personen die annuleren vanwege een positieve diagnose van Covid-19, ontvangen wij graag een officieel testresultaat van een gecertificeerd Covid-19 testcentrum.

Richtlijnen voor de verzekeringsrespons

De volgende informatie dient om verzekeringnemers en verzekerden te helpen begrijpen wat zij kunnen verwachten van hun reisverzekeringspolis.

De gegeven richtlijnen zijn niet normatief voor elk potentieel schadescenario. Elke claim zal door ons claimteam op z’n eigen merites en in overeenstemming met alle relevante voorwaarden worden beoordeeld. Let op! De uitkomst kan zijn dat er geen dekking is onder de verzekering of dat de kosten gedeeltelijk worden vergoed.

Een verzekeringnemer/verzekerde kan aanspraak maken op een vergoeding van kosten, in verband met reisannulering, reisonderbreking of aanpassing van de reis indien:

  Een verzekerde te ziek was om een reis te beginnen of voort te zetten (met Covid-19 of een andere ziekte);

  Een verzekerde werd gecontacteerd door een landelijke ‘track and trace’ service en werd geadviseerd om zich te isoleren;

  Een temperatuur- of medische controle van een vervoersbedrijf of een grenscontrole die tot gevolg heeft gehad dat de verzekerde niet in staat is geweest om de reis te vervolgen zoals gepland;

  Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de overheid op de dag dat een reis wordt geannuleerd, aanzienlijk verschilt van het advies dat werd gepubliceerd op het moment dat de reis voor een specifieke bestemming werd geboekt; of

  Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de overheid wordt aanzienlijk herzien tijdens een reis die door een verzekerde wordt ondernomen op basis van het advies dat bij aanvang van de reis van toepassing was.

Afhankelijk van de van toepassing zijnde relevante voorwaarden van verzekering bestaat de mogelijkheid dat een claim van verzekeringnemer/verzekerde voor kosten in verband met reisannulering, reisonderbreking of aanpassing van de reis niet gehonoreerd wordt als:

  Een verzekerde ervoor kiest om niet door te gaan met een reis als gevolg van de verplichting om zich bij terugkeer te isoleren in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid;

  Een verzekerde op basis van zijn eigen beoordeling van een verhoogde dreiging van Covid-19 besluit de reis niet voort te zetten;

  Een verzekerde besluit zijn reis niet voort te zetten als er, sinds de datum van boeking van de reis, geen verandering is opgetreden in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat specifiek betrekking heeft op zijn bestemming; of

  Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van de overheid was gericht op alléén strikt noodzakelijke reizen toen verzekerde aan de reis begon.

Voor meer informatie

Wij adviseren verzekeringnemers en verzekerde(n) reizigers regelmatig op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor eventuele wijzigingen te kijken voordat een reis wordt geboekt.

NL: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

B: https://diplomatie.belgium.be/nl