Overslaan en naar de inhoud gaan

Beloningsbeleid

1.  Inleiding

Dit beleid is van toepassing op W.A. Hienfeld B.V. (verder genoemd Hienfeld) en legt de taken en verantwoordelijkheden uit hoofde rond belonen vast.

1.1 Afspiegeling van beleid

Het beloningsbeleid stimuleert gedrag in lijn met onze kernwaarden en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het langetermijnbelang van klanten staat altijd centraal en het beloningsbeleid dient dat te stimuleren en te ondersteunen.
De volgende zaken dienen als uitgangspunt voor ons beloningsbeleid:

- Wij hebben een gezonde balans tussen de intrinsieke motivatie en het vastleggen van heldere doelen, zodat hierop beoordeeld kan worden.

- De beloning is marktconform en is gericht op het kunnen aantrekken van de juiste en goede mensen zodat het klantbelang goed kan worden bediend.

- Het beleid leidt niet tot het nemen van onaanvaardbare risico’s.

- Het beleid stimuleert gedragingen die in lijn zijn met onze kernwaarden.

- Wij meten prestaties zowel op financiële als niet financiële doelen.

- Het beleid is van toepassing op al onze medewerkers.

- Het beleid is conform de toepasselijke wet- en regelgeving en wordt periodiek geëvalueerd. 

2. Beloning  medewerkers

De beloning van medewerkers kan onderverdeeld worden in een vaste en variabele beloning. Hierin zijn verschillende beloningsvormen mogelijk, die altijd onder één van deze type beloningen zal vallen. Deze indeling is van belang, omdat de verhouding tussen vaste en variabele beloning aan restricties is gebonden.

Alle beslissingen ten aanzien van de beloning van medewerkers worden genomen door de directie. In voorkomende gevallen kan de directie ook beslissen om bij wijze van uitzondering af te wijken van de gebruikelijke systematiek, mocht daar aanleiding voor zijn. Dit zal dan worden vastgelegd.

2.2 Vaste beloning

Het uitgangspunt van de vaste beloning van medewerkers is voornamelijk een afspiegeling van relevante werkervaring, de individuele kwaliteiten van de werknemer en de (organisatorische) verantwoordelijkheid, die de betreffende werknemer heeft.
De vaste beloning van medewerkers wordt toegekend op basis van:

- een vooraf vastgesteld profiel;

- ervaring en senioriteit;

- transparantie: vooraf is de hoogte van de beloning duidelijk;

- onherroepelijkheid: de beloning staat vast en deze kan pas na goedkeuring van de  betreffende werknemer en Hienfeld worden aangepast;

- onafhankelijkheid: de beloning is niet afhankelijk van doelstellingen.

Minstens eenmaal per jaar beoordeelt de leidinggevende hoe een medewerker heeft gefunctioneerd o.a. in relatie tot eerder gemaakte afspraken. Deze beoordeling vormt het uitgangspunt voor de vraag of een verhoging kan worden toegekend.

2.2.1 13e maand en vakantietoeslag

In beginsel keert Hienfeld aan haar medewerkers een 13e maand uit. Daarnaast keren wij een jaarlijkse vakantietoeslag uit, ter grootte van 8,33 % van het jaarsalaris (exclusief 13e maand). 

2.2.2 Jubileumviering

Van de medewerker, die 12 1/2, 25 of 40 jaar in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst bij Hienfeld wordt het jubileum gevierd met een financiële bijdrage. Zie ook het personeelshandboek.

2.3 Variabele beloning

Hienfeld kent geen variabele beloning in de zin van bonussen of andere vormen van prestatie-gerelateerde beloningen voor directieleden, management of andere functies. Indien  echter wordt beoordeeld dat er sprake is geweest van buitengewone inzet of buitengewone prestaties van de medewerker, kan het management achteraf individuele werknemers onder de titel van gratificatie voordragen voor een incidentele beloning. Er wordt toegezien dat deze passen binnen het vastgestelde beheerste beloningsbeleid en niet excessief zijn.   

Hienfeld kent wel een netto vergoeding van de reiskosten conform de fiscale regelgeving gebaseerd op het fiscaal maximaal toegestane bedrag. Daarnaast is er ook een vergoeding voor thuiswerken conform de fiscale regelgeving. 

2.3.1 Toeslagen

Hienfeld kent geen aanvullende toeslagen toe aan medewerkers anders dan:

- premie ziektekostenverzekering (bruto vergoeding)

- premievrij pensioen 

2.3.2 Vertrekvergoedingen

Hienfeld kent geen vooraf vastgestelde vertrekvergoedingen toe aan medewerkers. Een eventuele vergoeding bij ontslag zal moeten worden vastgesteld op basis van het geldende Nederlands recht.

2.3.3 Beloningen Bestuur en Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast. De directiebeloning wordt jaarlijks vastgesteld. De raad van Commissarissen houdt daarbij rekening met het realiseren van doelstellingen en afspraken in de achterliggende periode, het inkomensniveau van vergelijkbare functies binnen de financiële sector en de verhouding tot het beloningsbeleid van de (overige) medewerkers. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie is in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.  

3. Publicatie

Dit document wordt op de website van Hienfeld geplaatst, zodat alle belanghebbenden daar kennis van kunnen nemen. Op grond van art. 1:120 Wft dient expliciet te worden vermeld hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer ontvangen en welk bedrag de onderneming in totaal heeft uitgekeerd aan variabele beloningen. In het geval van Hienfeld zijn beiden niet van toepassing.